системи
продукти
грижа за околната среда
Фокус върху
01/06/2017
Обява за инвестиционно намерение

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

от „МАПЕИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

ЕИК 200807280, със седалище гр. София, България, жк Младост 4, Бизнес Парк София, сграда. 8А, ет. 6
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
Веднъж месечно камион-цистерна с 22 тона насипен неопасен продукт да се разтоварва в еднокубикови IBC контейнера. Основният процес е преливане на готов продукт от камион-цистерна в еднокубикови контейнери. Капацитет – 22 тона на месец. Обща използвана площ – около 50 м2. Не са необходими допълнителни дейности или инфраструктура.
Местоположение – нает от „МАПЕИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД СКЛАД №5, с площ на склада от 774.33 кв.м и ЗОНА ЗА ПАРКИРАНЕ И МАНЕВРИРАНЕ № 5, състояща се от надземни паркоместа и зона за маневриране, разположена пред източната страна на склада, на кота 0,00 метра, находящи се в Логистичния център „Логистика Юнивърсал“. Логистичният център „Логистика Юнивърсал“се намира в поземлен имот с No 039036, в землището на с. Горни Лозен, м. Садина, гр. София, бул. Цариградско шосе №425, идентичен с имот планоснимачен номер 3342, находящ се в гр. София, Столична община, район Панчарево, попадащ в кадастрални листове Г-7-8-А, планоснимачен район: село Лозен (VII-37), неурегулирана територия с площ по графични данни от 68 842 кв.м., собственост на „МДЛ Сервиз“ ЕООД с ЕИК 131360271. В гореописания склад се съхраняват строителни продукти и целият склад се използва от Мапеи България ЕООД. Дейността по разтоварване ще се извършва само вътре в гореописания склад в близост до една от входните врати. В близост няма дейности, свързани с хранително-вкусовата промишленост.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/За контакти Василия Василева – тел. 0879 959566; v.vasileva@mapei.bg
/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

Mapei Bulgaria E00D гр. София, Бизнес Парк Младост 4, сграда 8А, ет. 6 - София - Телефон + 359 2 489 97 75 - Факс + 359 2 489 87 23 - info@mapei.bg Cookie Policy Privacy Policy Terms of Use